Restrukturyzacja zadłużenia - Gliwice

Usługa skierowana jest do zadłużonych przedsiębiorstw, których trudna sytuacja finansowa wynika z nieefektywnego zarządzania finansami oraz z trudności w odzyskiwaniu należności od własnych dłużników.

Z usługi mogą skorzystać również dłużnicy,, którzy mają wielu wierzycieli lub posiadają zróżnicowanąstrukturę wierzytelności. W ramach restrukturyzacji analizujemy formę zadłużenia i możliwość poprawy płynności finansowej, a także proponujemy wdrożenie bardziej efektywnych sposobów zarządzania obecnym zadłużeniem. Objęci restrukturyzacją zadłużenia Klienci korzystają między innymi z następujących działań i usług:

 • działań polubownych,
 • działań poprawiających płynność finansową,
 • działań prawnychKonsolidacja zadłużenia,
 • analizy prawnej i ekonomicznej zadłużenia,
 1. opracowujemy plan restrukturyzacyjny,
 2. podpisujemy ugody celem spłat ratalnych,
 3. kompletujemy dokumentacje do ewentualnego postępowania układowego,
 4. wskazany przez nas profesjonalny pełnomocnik procesowy obsługuje postępowanie układowe bądź reprezentuje pozwanego przed sądem.

Co to jest restrukturyzacja zadłużenia?

Restrukturyzacja zadłużenia jest procesem, podczas którego wierzyciel i dłużnik wspólnie ustalają zmiany dotychczasowych warunków spłaty zadłużenia. Ma ona na celu dostosowanie warunków zwrotu należności do obecnej sytuacji finansowej kredytobiorcy w sposób umożliwiający mu uregulowanie zaciągniętych zobowiązań. Proces ten może obejmować zmianę terminu spłaty, modyfikację oprocentowania, zmniejszenie zadłużenia, a nawet jego częściowe umorzenie.

Restrukturyzacja zadłużenia to doskonała opcja dla osób borykających się z problemami finansowymi, utrudniającymi spłatę długów zgodnie z pierwotnymi warunkami. Jest to świetne rozwiązanie dla tych, którzy utracili pracę, zachorowali lub doświadczyli spadku dochodów, co negatywnie wpłynęło na ich zdolność do regulowania zobowiązań. Restrukturyzacja może okazać się nieocenioną pomocą również w przypadku zmiany warunków rynkowych, np. dużego wzrostu stóp procentowych.

Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej

Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą uniknąć niewypłacalności lub bankructwa. Dzięki niej dłużnik ma szansę uregulować swoje zobowiązania finansowe, a wierzyciel ma pewność, że jego interesy zostaną zabezpieczone.

Proces restrukturyzacji zadłużenia osoby fizycznej rozpoczyna się najczęściej od ustalenia nowych warunków spłaty zadłużenia. Podczas negocjacji dłużnik przedstawia wierzycielowi wnikliwą analizę swojej sytuacji finansowej i wyjaśnia, z czego wynikają jego trudności w uregulowaniu zobowiązań. Jeśli rozmowa przebiegnie pomyślnie, strony podpisują umowę restrukturyzacyjną, która zawiera dokładne informacje o nowych warunkach spłaty długów.

Po restrukturyzacji wierzyciel monitoruje postępy w regulacji zobowiązań. Jeśli dłużnik nadal ma problemy z opłacaniem rat, może nastąpić ponowna konsultacja w celu wprowadzenia kolejnych modyfikacji. Zdarza się, że wierzyciel zgadza się na częściowe umorzenie długu.

Restrukturyzacja zadłużenia firmy

Wiele osób zastanawia się, co to jest restrukturyzacja zadłużenia firmy i na czym ona polega. Otóż to proces mający na celu poprawę sytuacji ekonomicznej organizacji, która boryka się z problemami finansowymi.

Podczas restrukturyzacji negocjowane są warunki spłaty zobowiązań. W ramach tego procesu dłużnik może zgodzić się na zmianę terminów płatności, zmniejszenie kwot rat czy nawet zupełne zawieszenie nakładania karnych odsetek za opóźnienia.

Proces restrukturyzacji firmy można przeprowadzić poprzez jeden z następujących typów postępowań:

 1. Postępowania o zatwierdzenie układu - jest to pozasądowe postępowanie, przeprowadzane przez doradcę restrukturyzacyjnego. W jego przypadku sąd odpowiada wyłącznie za zatwierdzenie układu zawartego pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe - pozwala dłużnikowi na zawarcie porozumienia po przygotowaniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym.
 3. Postępowania sanacyjne - pozwala dłużnikowi na wykonanie szerszych działań sanacyjnych i osiągnięcie porozumienia.
 4. Postępowania układowe - daje dłużnikowi możliwość podjęcia działań sanacyjnych i podpisania układu po przygotowaniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Należy pamiętać, że wybór typu postępowania jest uzależniony od aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Jednak najczęściej organizacje decydują się na zatwierdzenie układu bądź postępowanie sanacyjne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat restrukturyzacji zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym biurem finansowo-handlowym.

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu stanowi istotny element w zarządzaniu zobowiązaniami finansowymi, umożliwiający kredytobiorcom dostosowanie warunków do zmienionej sytuacji ekonomicznej. Proces ten jest szczególnie ważny w obliczu wystąpienia trudności finansowych, które mogą skutkować niemożnością terminowej spłaty rat według pierwotnie ustalonych warunków.

Restrukturyzacja kredytu może obejmować szereg działań, takich jak modyfikacja wysokości oprocentowania, zmiana terminów uiszczania poszczególnych rat, wydłużenie okresu kredytowania czy nawet czasowe zawieszenie spłaty kapitału. Ich celem jest zmniejszenie miesięcznego obciążenia finansowego kredytobiorcy, co umożliwia kontynuowanie regulowania należności bez wpadania w głębsze problemy finansowe.

W ramach procesu restrukturyzacji kredytu nasza firma dokonuje szczegółowej analizy sytuacji kredytobiorcy, w tym jego zdolności oraz przewidywanych przepływów finansowych. Na tej podstawie opracowujemy indywidualnie dostosowane propozycje zmian w umowie, które są następnie negocjowane z instytucją finansową. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy eksperckiej jesteśmy w stanie efektywnie reprezentować interesy klientów, dążąc do osiągnięcia rozwiązań korzystnych dla obu stron.

Należy przy tym podkreślić, że restrukturyzacja kredytu nie jest jednorazowym działaniem, ale procesem, który może wymagać stałego monitorowania sytuacji kredytobiorcy oraz dostosowywania warunków spłaty do ewoluujących okoliczności. W związku z tym oferujemy również bieżące wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania zobowiązaniami. Nieustanna pomoc specjalistów pozwala na utrzymanie stabilności finansowej oraz uniknięcie ponownego wystąpienia trudności związanych ze spłatą kredytu.